054-7701538

Tikshur.school@gmail.com

הסכם ותנאים כללים להצטרפות לקורס או סדנא:

בהצטרפות לקורס או סדנא הנך מאשר את התנאים הבאים:

תנאי ביטול:

תנאים כללים לחוזה

תקנון מועדון לקוחות ורישום פרטים במכון ללימודי רוחניות

המכון ללימודי רוחניות, ללמוד רוחניות מהמורים הטובים ביותר להלן" "המכון"( הוקם ומנוהל ע"י יעל ניסים )

  1.  תקנון זה נועד להסדיר את התנאים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות ותנאי השימוש בטופס פרטים אישים בזמן מילוי טופס הליד, להלן: "התקנון"
  2.  השתתפות במועדון הלקוחות וקבלת ההטבות, מיילים ודיוורים מכוח השתתפות זו, תהא בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה.
  3. ההצטרפות ושליחת פרטי התקשרות למכון כפופה לתנאי התקנון .שולח הפרטים אחראי להתעדכן בהוראות תקנון זה כפי שיהיו מעת לעת ובהטבות המגיעות לו. התקנון מהווה תנאי להצטרפות לדיוורים ולמועדון הלקוחות וכל לקוח המצטרף ומאשר את שליחת פרטיו נחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה .
  4. הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את פעילויות הדיוור וכן הטבות מועדון הלקוחות בכל עת ובכל דרך שתבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. כמו כן הנהלת המכון, שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות תקנון זה ו/או חלק ממנו בכל דרך שתבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
הצטרפות למועדון הלקוחות או מועדון הדיוורים:

* ההצרפות לדיוור ו/או למועדון הלקוחות של המכון הינה ללא עלות.

* הצטרפות למודעדון מותנת לאנשים אשר גילם עולה על 18

* הנהלת המכון תהא רשאית שלא לאשר הצטרפות אדם למועדון הלקוחות בהתאם לשיקול דעתה ובלא שתחוב עליה חובה לנמק את סירובה.

* תקופת החברות הינה לכל פרק זמן שהמכון יבחר או עד לבקשת הלקוח לצאת.

* הנהלת המכון שומרת לעצמה הזכות לשנות את גובה דמי ההצטרפות ו/או לבטלם, בכל עת, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. היה ושונו דמי החבר במהלך תקופת חברותו של המצטרף, המכון יעדכן את חברי המועדון והדיוורים על סיום ההתקשרות ויאפשר להם להצטרף בתשלום מחדש.

* הצטרפות למועדון הלקוחות והדיוורים תבוצע על ידי פניה טלפונית, במייל או דרך אתר האינטרנט באופן יזום. המכון שומר לעצמו את האפשרות לצרף לקוחות בכל דרך אחרת שתבחר

* הצטרפות מותנית במסירת פרטים שיקבעו על ידי הנהלת המכון מעת לעת ואישור קבלת דיוור חומרים פרסומיים, מאמרים, כתבות ואחרים, באמצעי המדיה השונים.

* החברות במועדון ובדיוורים הינה אישית והזכויות מכוחה מוקנות אך ורק לחבר אשר מילא את פרטיו ומופיעים ברישומי המכון.

* עם ההצטרפות למועדון המכון ללימודי רוחניות, מאשר הלקוח כי ידוע לו שהמכון יפנה אליו, בכל אמצעי תקשורת, לרבות, אך לא רק, תדוור לו חומרים פרסומים וחומרים קריאה  לרבות שת"פ עם צדדי ג', באמצעי המדיה השונים לרבות דואר אלקטרוני , ו- SMS, פייסבוק ועוד ומאשר הלקוח את האפשרות לעשות כך.

* לאחר הצטרפות כל חבר מועדון רשאי, להודיע להנהלת המכון על וויתור לקבל הדיוור, דרך כלל או מסוג מסוים, ולחזור בו מהסכמתו, ככל שניתנה. את ההודעה יש לעשות בכתב.

* פרטי החברות השמרים בכתב ו/או במדיה דיגיטלית ומערכת CRM על פי החלטת הנהלת המכון

* מסירת הפרטים האישים תלויה ברצונו ובהסכמתו החופשית של האדם המצטרף

* בכפוף לאמור בתקנון זה, הנתונים האישיים אותם ימסור חבר הדיוור והמועדון של המכון כמפורט לעיל, יישארו בידי הנהלת
המכון בלבד שכן, המכון לא יעשו בהם שימוש למעט לצורך יצירת קשר אישי וישיר הנהלת המכון ו/או מי מטעמה.

X